Muziek als jouw taal


De plichten van de patiënt

De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, zaken verzwegen of anders voorgesteld. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen.

Behandelovereenkomst

Vanaf 16 jaar zijn minderjarigen bevoegd tot het zelfstandig aangaan van een behandelovereenkomst. Bij minderjarigen tot en met 15 jaar is toestemming van beide ouders (c.q. voogd) verreist voor het tot stand komen van een behandelovereenkomst. Van 12 tot en met 15 jaar kan een behandeling zonder de toestemming van de beide ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien de behandeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van toestemming van beide ouders (c.q. voogd), de behandeling weloverwogen blijft wensen.


Als het aantoonbaar contraproductief is dat een van de ouders betrokken is (bijvoorbeeld omdat hij/zij veroorzaker van de klacht is), dan kan deze buiten de behandeling gehouden worden. Vanaf 12 jaar beslissen minderjarigen mee over de inhoud van de behandeling en wie hierbij betrokken is.


Voor een voorbeeld van de behandelovereenkomst kunt u altijd contact op nemen met de praktijk LevendeMuziek. 

Verhindering

Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd op de therapie te komen, stel ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte. U kunt uw verhindering per telefoon, sms bericht e.d. of per email doorgeven. U ontvangt altijd een bevestiging van de afmelding. Voor een door jou te laat of niet afgezegde sessie wordt in rekening gebracht*. Als wij door onvoorziene omstandigheden zelf geen therapie kunnen verzorgen zullen wij in onderling overleg een nieuw tijdstip afspreken.

Dossiervorming

Van iedere patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Omdat het dossier gaat over úw lichaam en gezondheid kunt u het uiteraard inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Op de therapeut na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft. Indien u het wenst wordt er zo spoedig mogelijk gelegenheid tot inzage gegeven. U heeft recht op kopieën van uw dossier, waarvoor de therapeut een redelijke bedrag in rekening mag brengen. Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de zorgverlener vragen om het dossier te wijzigen en om uw visie toe te voegen aan het dossier.


Medische dossiers moeten minimaal 10 jaar bewaard blijven. Op verzoek van een patiënt moet echter een dossier binnen 3 maanden vernietigd worden door de therapeut, tenzij dat in strijd is met de wet of nadeel voor een ander dan de patiënt kan opleveren. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan aandoeningen die mogelijk erfelijk bepaald zijn. In het belang van anderen zal een goed therapeut in zulke gevallen het verzoek om vernietiging van een dossier naast zich neer leggen. Ook de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek verzet zich tegen het vernietigen van bepaalde medische dossiers. 

* minimaal 24 uur voor de behandeling:

tijdens werktijden de dag voor de behandeling.

Als lid van de beroepsvereniging houd ik mij aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode ligt ter inzage in de praktijk en kan op internet ingezien worden via de volgende link:

beroepscode vaktherapeuten